DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

SAMENLEVING EN GELOOF


Bellatores, oratores en labatores

Tijdens de Vroege Middeleeuwen ontstond een nieuwe maatschappelijke structuur bestaande uit vechters, bidders en werkers verbonden via grote landgoederen. Een beschrijving wordt gegeven van de werkwijze op een gemiddeld landgoed dat een economische eenheid vormde en geheel zelfvoorzienend was. Door de opkomst van de steden kwam de handelseconomie tot ontwikkeling met grote maatschappelijke veranderingen tot gevolg.


De Ambten

Het Klei Oldambt en het Wold Oldambt ontstonden bestuurlijk omstreeks 1100. Het Wold Oldambt was sterk verbonden met het in zee verdwenen landschap Reiderland. Aan de orde zijn de ontstaansgeschiedenis van de Ambten, hoe de grote ontginningen van het hoogveen verliepen, de grote welvaart in deze gebieden en de bouw van vele steenhuizen, kloosters en kerken, achterstallig onderhoud aan de waterkeringen, stormvloeden en verlies van land, de bouw van de eerste grote zeedijken omstreeks 1450 en dat de grote overstromingen achteraf een zegen bleken te zijn.


Een eeuw vol veranderingen

De 15e eeuw was een van de belangrijkste eeuwen voor ons land maar krijgt weinig aandacht. Een eeuw vol met stormvloeden en strijd tussen landadel en steden, maar ook de gouden eeuw van de boekverluchtiging, de culturele hofstijl, de expansie vanaf 1433 toen delen van ons land bij het Bourgondische rijk werden gevoegd, de hegemonie van de Hollandse steden over de Hanze en de eeuw waarin fundamenten werden gelegd voor onze moderne eenheidstaat.


Bewegend stilstaan tijdens de middeleeuwen

Het pelgrimeren tijdens de middeleeuwen nam een grote vlucht. Men reisde te voet, te paard en per schip naar verre oorden of men bleef dichterbij huis. Er ontstond een grote stroom reizigers naar het Heilige Land en de reisgids ging mee. Reisverslagen geven inzicht hoe een reis verliep en wat er allemaal geregeld moest worden. De lange reis werd onderwerp van vele gesprekken. Een reis waar men met weemoed aan zal hebben teruggedacht.


Het kloosterleven

Van kluizenaars via de Romeinse adel, Keltische kloosters en de Benedictijnen naar de Cisterciënzers. Waarom was het Frankenland van doorslaggevende betekenis voor het welslagen van het christelijk geloof? Kloosters zorgden voor wetenschappen en voor ontwikkelingen in de landbouw en op sociaal gebied. Hoe konden kloosters machtig worden? Dan brak de tijd aan van grote veranderingen.


Het allesomvattende zijnde met Hadewijch en Hildegard

Over metafysisch denken tijdens de middeleeuwen. Een denkwijze die wij in onze moderne tijd zijn vergeten. Tijd voor een herwaardering. Het is de wetenschap om de gehele samenhang van de kosmos proberen te begrijpen. Er waren ook andere invalshoeken om het allesomvattende zijnde te ervaren, dat blijkt uit het leven van twee bijzondere mystici. Ook aandacht voor de sferen en muziek als wetenschap.


Mantra's zingend op weg naar het humanisme

De Moderne Devotie met een nieuwe boodschap van persoonlijke groei ontstond in een snel veranderende wereld. Men zong mantra's tijdens meditaties en werkzaamheden. Wat was de reden waarom met name in het graafschap Holland vrouwenhuizen en vrouwenkloosters ontstonden? Wat was de discussie over ‘het goede’ en ‘de wil van god’. Koos je niet ‘goed’ dan was je het eigen leven niet zeker. Het humanisme liet zich inspireren door de Moderne Devotie.Tuinen