DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

Over tafelmanieren en andere zaken

Vrede aan tafel

Tijdens de Middeleeuwen was er een ontwikkeling gaande naar het goede en gewenste gedrag. Dat werd verbonden met christelijke deugden. Dat gewenste gedrag werd óók van belang voor het communiceren aan tafel. De belangrijkste onderdelen van het goede en welgemanierde gedrag aan tafel waren zelfbeheersing, matiging en welsprekendheid.

Het goede gedrag als zodanig en welgemanierde omgangsvormen aan tafel verspreidden zich vanuit de edelen naar de burgerij in de steden. Tijdens de Late Middeleeuwen was goed gedrag aan tafel ingeburgerd. Of iedereen zich er onder alle omstandigheden aan hield is van een andere orde. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de tafelmanieren in de Late Middeleeuwen verder ontwikkeld
waren dan menigeen denkt.

In onderstaande tafelmanieren hebben wij aansluiting gezocht bij het thema vrede en rechtvaardigheid.


Enkele voorschriften

-Spreek geen kwaad over anderen.

-Zit altijd recht en wees degene, die naast je zit, altijd dienstbaar. Bedien hem als deze je gelijke is.


vore ene maeltijt met smakelijcheit!